Utrzymanie strony: M40

Usługi księgowe

- ryczałt
- książka przychodów i rozchodów
- księgi handlowe prowadzone zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości
- rejestry Vat
- ewidencja środków trwałych i plany amortyzacji
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (w ...przypadku rozliczeń z jednego źródła)
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych
- sporządzanie deklaracji Vat i Vat/UE
- sporządzanie miesięcznych sprawozdań: bilansu, rachunku zysków i strat
- sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...prawnych
- sporządzanie rocznego sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z ...przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale
- sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz NBP
- reprezentowanie Klienta przed poszczególnymi urzędami


Powrót do poprzedniej strony